R?spunsuri noi pentru probleme vechi

28 Sep 2017

Ameliorarea ?i selec?ia plantelor au loc înc? de la începutul timpurilor. Au existat dou? etape. Prima etap? a fost ameliorarea empiric?. S-au ob?inut astfel soiuri locale, pentru anumite specii, în mod empiric. La sfîr?itul secolului XVIII a ap?rut ?i latura ?tiin?ific?. Cea mai important? c?r?mid? a fost cea pus? de Gregor Mendel, între 1856 ?i 1863. El a ajuns s? descopere legea eredit??ii. De atunci au ap?rut primele programe de ameliorare ?tiin?ific?. S-a urm?rit crearea unor soiuri noi, cu propriet??i mai bune.

Odat? cu dezvoltarea ?tiin?elor biologice, prin anii 1960, s-au dezvoltat ?i metodele de ameliorare neconven?ionale. Atunci a început o revolu?ie verde. Prin tehnica ADN-ului recombinat cercet?torii au reu?it s? ob?in? plante rezistente la d?un?tori, la insecte ?i la virusuri. Urm?torul pas a fost o mai bun? în?elegere a genomului ?i a structurii func?ionale a celulelor. Începînd de prin anul 2000 au fost descoperite enzime noi, care au permis înlocuirea, ad?ugarea ori eliminarea de gene direct în ADN. La ora actual?, CRISPR, descoperit? în 2013, este cea mai precis? tehnologie de modificare a genomului. Fie c? vrem s? elimin?m o gen?, fie c? dorim s? introducem una nou?, CRISPR ?inte?te foarte precis.

Nu cred c? ar trebui s? ne limit?m doar la agricultur? atunci cînd vorbim despre modific?rile genetice. Au fost dou? r?zboaie mondiale, dar, din punctul meu de vedere mai exist? un r?zboi, care înc? nu s-a terminat, ?i anume lupta cu cancerul, HIV-ul ?i alte boli incurabile. Iar noi, pîn? de curînd nu aveam armele necesare. În momentul de fa??, prin terapiile genetice s-au f?cut cele mai mari progrese în aceast? lupt?. Un exemplu concret, care m-a impresionat, este al unui copil care a fost vindecat de amauroz? congenital? Leber, o boal? care produce orbirea, prin terapii genice. Exist? deja foarte mari progrese ?i în tratamentul hemofiliei, al cancerului ?i al SIDA. De?i dup? 2000 exist? foarte multe programe pentru dezvoltarea terapiilor genice, foarte pu?ini oameni beneficiaz? de ele. Cred c? ar trebui ca cercet?torilor s? li se lase mai mult? libertate. În domeniul agricol, este evident cît de departe ne-ar duce biotehnologiile.

Iustinian Tomescu

©2016. All rights reserved Planeta Stiintei
Developed by Underweb